Historie – Danmark

I 1967 opfordrede landsledelsen Telse Jacobi, initiativtager og pioner for Ladies Circle i Danmark og senere æresmedlem af LCD, til at skrive foreningens historie ned i korte træk, så den kunne trykkes i Den Røde Bog:

England

I 1930 bad RT-medlemmerne i Bournemouth i England deres fruer hjælpe med at forberede og skaffe midler til underholdning af de fruer, som fulgte med deres mænd til RT-årsmøde i Bournemuth i 1932. Der blev dannet en komite, der forsøgsvis kaldte sig “The Ladies’ Circle”, som ved forskellige arrangementer i deres hjem skaffede penge til formålet.

I 1932 bad Liverpool- og Manchester-tablere på samme måde deres fruer organisere underholdning for damerne ved årsmødet i 1934 i Liverpool.

Ved RT-årsmødet i Hastings i 1935 blev damerne enige om, at man ville danne en landsledelse, og et medlem af Bournemouth-circlen blev udnævnt til, blandt efterhånden mange grupper fra andre byer, at finde ud af enkeltheder og love for disse grupper med henblik på at lave en landsforening.

Ved RT-årsmødet i London 1936 blev Mrs. Win Hussey fra Hastings udnævnt til den første præsident for The National Association of Ladies’ Circles. I 1937 var der 10 klubber i England det gik langsom fordi kvinder der (ligesom her) ikke var særlig “clubminded”. Så kom krigen, og kun 2 nye klubber dannedes.

Det første møde efter krigen blev i 1947 i Wolverhampton, og årsmødet var i Harrogate samme år. I 1950 var der over 40 klubber, og da der var stærkt brug for socialt arbejde i England efter krigen, hvilket LC i England hovedsageligt har været baseret på, hjalp man på klinikker, marketenderier for ungdomsklubber, besøgte patienter på hospitaler, indsamlede tøj til forældreløse børn, besøgte gamle etc. Ved LC møderne havde man talere om forskellige emner.”

Sverige

“I 1947, den 20. november, blev den første klub dannet i Sverige i Kristianstad. Initiativet hertil kom fra en svensk RT-er, som havde besøgt England og hørt om dannelsen af Ladies Circle der. Fru Eva Kronkvist blev udset til formand. I 1948 blev hun inviteret til Hastings LC nr. 3 til årsmøde. Kristianstad-klubben blev adopteret af Hastings-klubben, – hvorved navnet LADIES CIRCLE flyttede med.

Danmark

Så skete der noget, der fik betydning for Danmark. RT Danmark indbød til RT’s International årsmøde i Odense 6. maj 1949, hvor der deltog mange udlændinge, bl.a. RT’s skaber, Louis Marchesi, med frue fra Norwich. Telse Jacobi deltog sammen med sin mand, der var ivrig RT’er i Hjørring. Efter mødet i Odense var der bestilt særtog, der kørte hele selskabet, ca. 200, til Helsingør, hvorfra man fortsatte til Helsingborg til møde i to dage. Det var et enestående arrangement.

Her traf Telse Jacobi Hanne Bøgh Andersen, Elsa Larsson og Beri Sjöberg fra LC Kristianstad, som begejstrede talte om Ladies Circle, og som var meget interesserede i at få flere klubber i Skandinavien.

De inspirerede faktisk Telse til at rejse hjem og starte LC. Ved mødet i Helsingborg var også fru Agnete Liengaard fra Fredericia til stede med sin mand, Hun traf og talte med de samme svenske damer og blev også inspireret til dannelsen af LC, så uafhængig af hinanden fik RT-fruer i Hjørring og Fredericia lagt grunden til LC Danmark, idet Fredericia henvendte sig til Sverige om oplysninger, mens Hjørring kontaktede den engelske National Association.

Efter hjemkomsten fra Sverige havde Telse Jacobi den 19. maj 1949 gennem landssekretæren Mrs. Austin skrevet til National Association i England og meddelt præsidenten, Mrs. White, at man var ved at starte LC i Danmark og havde bedt om oplysninger om LC’s historie og arbejde i England. Denne engelske kontakt blev senere en god inspiration for alle de tre pionerklubber.

Telse Jacobi indkaldte så RT-fruerne i Hjørring for at starte LC i Danmark, men kun 7 ud af 17 damer fik lov af deres mænd til at fortsætte efter et oplysende og stiftende møde i Hjørring den 31. maj 1949. (RT mente ikke, at kvinder havde evner til at danne en til RT svarende klub.)

Den 6. juli 1949 arrangerede Hjørring sit første ordinære LC-møde, hvortil damernes RT-mænd samt Hanne Bøgh Andersen og Else Larsson fra Kristinstad var inviteret. Man blev her enige om, at de senere ville komme til Danmark og “døbe” klubben. Ved denne lejlighed fortalte Hanne Bøgh Andersen, at man havde modtaget en henvendelse fra Agnete Liengaard fra Fredericia om stiftelsen af en LC-klub der. Vi havde således arbejdet i Hjørring i nord og i Fredericia i syd uden at kende til hinandens planer. Desværre forlod Agnete Liengaard Danmark kort efter starten af Fredericiaklubben. I oktober 1949 besøgte LC Kristianstad Danmark med henblik på at “anerkende” de nystartede LC klubber. Kort før dette besøg var der den 30. september 1949 i Kolding stiftet endnu en LC-klub, så der var tre klubber, som Sverige gav numrene LC nr. 1 Fredericia, LC nr. 2 Hjørring og LC nr. 3 Kolding efter klubbernes stiftelsesdatoer. De tre svenske damer, Hanne Bøgh Andersen, Else Larsson og Berit Sjöberg, kom først til Fredericia og rejste bagefter til Hjørring. Ved en festmiddag på Tidemandsholm, Tårs v/Hjørring overrakte Henning Rottbøll, som gave fra RT, klubben en gongong med inskriptionen: “The Glory of Life is to love and to serve”. Der blev oplæst et løfte, som Telse Jacobi havde sammensat, og som blev underskrevet af medlemmerne.

Internordisk Ladies Circle

Med to klubber i Sverige (Kristianstad og Helsingborg) og tre i Danmark indledtes i 1950 forhandlinger om en fælles nordisk LC-forening efter forslag fra Eva Kronkvist i Sverige. I Kristianstad den 22. april 1950, efter skriftlig afstemning mellem de danske og svenske klubber, blev Internordisk Ladies Circle en realitet, hvorefter der skete valg af hovedbestyrelse således:
Eva Kronkvist Præsident
Telse Jacobi 1. vice-præsident
Hanne Bøgh Andersen 2. vice-præsident
Dulcie Marksell Sekretær for Sverige
Henny Harder-Christiansen Vicesekretær for Danmark
Anne-Lise Barfod-Rousted Suppleant

I perioden 1950 til 1952 ledede Telse Jacobi arbejdet i Danmark og havde til hjælp Henny Harder-Christiansen, Fredericia, som landssekretær for Danmark. Der var i disse år et stort arbejde med at få arbejdet sat i system i Danmark, med tilrettelæggelse og oversættelse af det til grund liggende svenske hovedbestyrelses lovforslag og forhandlinger med klubberne i Danmark herom, arrangering af de første landsmøder i Danmark og korrespondance med Sverige og England.

Ved RT’s landsmøde i Århus den 6. og 7. maj 1950 var LC for første gang officielt repræsenteret, og der blev udarbejdet en pjece om LC, der blev lagt ved her af de 200 kuverter på Hotel Royal i Århus. Telse Jaocbi overrakte LC Danmarks banner til RT’s landsformand, Gunnar Klostergård, og Berit Sjöberg overrakte LC Sveriges banner. Den 17. juni 1951 afholdtes det andet hovedbestyrelsesmøde i Internordisk LC på Fanø i forbindelse med RT’s årsmøde. Der var nu også klubber i Örebro og Uddevalla. Efter bestyrelsesmødet deltog 45 damer fra Danmark, Sverige, England og Holland i det åbne møde, hvor forfatteren Jørgen Bukdahl talte. To RT-fruer fra Amsterdam bad ved denne lejlighed om oplysninger om, hvorledes man startede en LC-klub, og de hollandske RT-fruer startede senere ved engelsk hjælp.

I marts 1952 afholdtes det tredje og sidste internordiske hovedbestyrelsesmøde i Stockholm, idet man fra Danmark nu ønskede dansk landsstyrelse og havde berammet valg til landsformand i forbindelse med RT’s årsmøde i Randers den 2. og 3. maj. På mødet i Stockholm blev det besluttet at bevare den internordisk styrelse indtil 1953, idet der ikke var mødt fuld repræsentation fra Danmark til afstemning herom, hvorfor de svenske LC’ere ville komme til Danmark og forhandle om løsningen.

Den 2. maj 1952 ved landsmødet i Randers valgtes Mette Knudsen (=Mette Hager), Kolding, som den første landsformand for den nu helt danske hovedbestyrelse i LC Danmark.
Den 10. maj 1953 ved landsmødet (RT og LC) i Slagelse erklæredes den internordiske forening for opløst, men man vedblev at udveksle medlemsbreve. Ved dette møde besluttedes det, at der ikke længere skulle holdes fælles landsmøde med RT, og at landsformanden skulle vælges for 1 år ad gangen. Bertha Olesen, Fredericia, blev valgt til landsformand.

I 1953 forlod Else Lorentzen Hjørring-klubben og flyttede til Maribo, hvor hun startede LC nr. 4 Maribo den 4. september 1954.
I 1954, den 31. oktober, valgtes Vibeke Rottbøll, Hjørring-klubben, til landsformand.

Ved Hjørring-klubbens 6 års fødselsdag i 1955 blev RT-Nørresundby’s damer inviteret til Hjørring. Søs Tarp, som var flyttet fra Kolding til Hjørring, blev samme år landsformand og orienterede Nørresundby-damerne om LC.

Søs Tarp chartrede herefter LC nr. 5 Nørresundby den 2. februar 1956. I chartertalen her navngav Søs Tarp de 6 hjerter i LC-emblemet og citerede verset “Begynd i dit eget indre”, som begge er optaget i LC’s optagelsesritual. LC Danmark afholdte landsmøde i Århus 1956, hvor Søs Tarp blev genvalgt som landsformand.

Ved LC Danmarks landsmøde i Århus 1957 valgtes Laisa Barfoed, Kolding, til landsformand.

I 1957 blev LC nr. 6 Randers startet af Bente Mikkelsen, tidl. Kolding.
Ved landsmødet i Århus 1958 blev Tut Nicolaisen, Maribo, valgt til landsformand, og året efter, ved landsmødet i København 1959, blev hun genvalgt. 1959 blev Vejle-klubben chartret som nr. 7, og 1960 flyttede Søs Tarp fra Hjørring til Holbæk, og klub nr. 8 chartredes i februar 1961, og så spredtes ideen hurtigt til Sjælland.

Ladies Circle International

Spørgsmålet om dannelsen af en international forening af de eksisterende LC landsforeninger (Great Britain og Ireland, Sverige og Danmark) blev første gang ventileret ved det danske landsmøde i Århus 1958. Til stede var bl.a. den daværende engelske LC-præsident Molley Worley, Portsmouth, og LC Sveriges præsident Jen Ulfvik. Resultat af overvejelserne ved dette møde blev, at LC England skulle prøve at´udarbejde et forslag til love for LCI. Som grundlag for disse blev brugt RTI’s love i en noget forenklet form. Forslaget blev udsendt til samtlige medlemmer. Der var på dette tidspunkt klubber i Fredericia, Hjørring, Kolding, Maribo, Nørresundby og Randers.

Den 29. maj 1959 afholdtes RTI’s møde i Leiden i Holland, og da LC Danmarks landsformand Tut Nicolaisen på grund af sygdom ikke kunne deltage, udstyrede hun Søs Tarp, dengang Hjørring, og Telse Jacobi, Hjørring, med fuldmagt til at forhandle videre (ikke underskrive) om dannelsen af LCI.

Til stede i Leiden var adskillige engelske, svenske og danske LC’ere, og der nedsattes en foreløbig bestyrelse med Molley Worley som præsident, Jen Ulfvik som vice-præsident, Søs Tarp som kasserer og Margery Coombe som sekretær. Det blev vedtaget, at man tog hjem til de respektive lande og ved forhandling (evt. afstemning på landsmøderne) søgte tilslutning til dannelsen af LCI.

Efter mødet i Leiden i maj 1959 forlod Telse Jacobi LC, nu 46 år gammel, glad for at LCI blev til virkelighed. Ved LCD-landsmødet i København den 7. november 1959 tilsluttede vi os tanken om dannelsen af LCI og kunne meddele resultat, der blev vedtaget med begejstring, til Molley Worley, som var til stede ved mødet i København.

I maj 1960 var LC Portsmouth vært for den først LCI-kongres, som angav den tone af venskab, varme og uformalitet, som har kendetegnet alle følgende internationale kongresser.
Den oprindelige stærke modvilje mod LC fra RT’s side var forlængst overvundet og ved RTI’s (World Council’s) møde i juni 1961 i København, accepterede RT, at LCI (Stiftet 1959) holdt sit andet internationale møde umiddelbart i forbindelse med RTI-mødet.”

Denne beretning er redigeret af Telse Jaocbi i samarbejde med landsledelsen i maj 1994 og kan ikke ændres i fremtidige udgaver af Den Røde Bog.

I 1995 har LC 1 Fredericia som supplement til Telse Jacobi’s beretning på basis af gamle arkiver (forefindes i landsformandens arkiv) nedskrevet følgende:

Ved gennemgang af LC 1’s første medlemsbreve er vi stødt på følgende:
»Efter RT landsmødet i Helsingborg i maj 1949, indkaldte Agnete Liengaard fra Fredericia samtlige RT fruer til et møde den 31. maj samme år for stiftelse af en Ladies Circle klub.
Alle var, med stor opbakning fra deres mænd, begejstrede for ideen, og allerede samme aften afholdtes stiftende generalforsamling, hvor man udarbejdede klubbens love. Man bestemte sig for et emblem
tilsvarende det svenske, et hjul med forgyldt sølv med gennembrudte eger, blot med rød emalje mellem egerne.
Første ordinære møde afholdtes 14. juni 1949. I alt blev der holdt 10 ordinære møder, inden LC 1 Fredericia blev chartret den 23. oktober 1949 af de svenske damer Berit Sjöberg, Elsa Larsson og Hanne Bøgh Andersen fra LC 1 Kristianstad.
Kort tid forinden havde LC 1 Fredericia stået fadder til LC 3 Kolding.

LCDs arkiv
Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K, tlf. 33 92 33 10.
Kun landsformanden kan rekvirere materiale herfra.
Klubarkiv kan overgives til lokalhistorisk arkiv i egen kommune.